Logo of the website that says 'KR'
Regulamin
Oszczędzaj czas na marzenia, my zajmiemy się finansami
Zaufało nam już
8723
klientów

Regulamin serwisu www.kredytowyranking.pl


§ 1
Cel i Zakres Regulaminu:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów internetowych, umożliwiając wybór najlepszych ofert produktów dostarczanych przez Partnerów.
 3. Usługodawca może również świadczyć usługi drogą telefoniczną.
 4. Usługodawcą jest firma Arleta Dołowacka-Jóźwiaki z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8942911869, REGON: 388350133

§ 2
Definicje:

 1. Formularz – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie Usługodawcy za pośrednictwem którego Usługobiorca udostępnia swoje dane osobowe w celu wypełnienia formularzy Partnerów oraz przesłania zamówionych informacji przez Partnerów Usługodawcy.
 2. Partner – osoba trzecia związana z Usługodawcą, dostarczająca oferty usług.
 3. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy umieszczony pod adresem www.kredytowyranking.pl
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z usług Usługodawcy.
 5. Usługa – świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§ 3
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną:

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi, takie jak:
  1. Informacyjne – publikacja ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Partnerów oraz darmowych porad i informacji na temat rynku i produktów finansowych oraz używanie, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
  2. Informacyjno-marketingowe – kojarzenie Usługobiorcy z Partnerem, umożliwiając przekazanie danych niezbędnych do przedstawienia oferty.
  3. Konto użytkownika – które daje Usługobiorcy dostęp do dodatkowych funkcji i informacji o zamówieniach
  4. Newsletter – przesyłanie zamówionych treści na e-mail wskazany przez Usługobiorcę na podstawie wyrażonej zgody.
  5. Komentarze i opinie – Usługodawca udostępnia moduł za pomocą którego Usługobiorca może wyrazić swoją opinię na temat produktu, usługi lub opublikować komentarz do zamieszczonych w serwisie treści. Wpisy nie są weryfikowane ani moderowane przez Usługodawcę.

§ 4
Usługa informacyjna:

 1. Usługodawca, w ramach świadczenia usług informacyjnych, może przesyłać informacje handlowe za wyraźną zgodą Usługobiorcy. Komunikacja odbywa się za pomocą środków elektronicznych, takich jak poczta elektroniczna, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W związku z wykonaniem Usługi, Usługodawca gromadzi, przechowuje i udostępnia Partnerom dane osobowe Usługobiorców.
 3. W celach marketingu bezpośredniego, Partnerzy Usługodawcy używają telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, o ile otrzyma wyraźną zgodę Usługobiorcy.
 4. Korzystanie z Usług Informacyjnych:
  1. Usługobiorca, korzystając ze świadczonych usług informacyjnych, ma możliwość zapoznania się z informacjami o produktach i usługach Partnerów oraz innymi treściami publikowanymi w serwisie internetowym Usługodawcy.
  2. Usługobiorca może aktywnie uczestniczyć w interakcji poprzez komentowanie opublikowanych informacji i treści w sposób zgodny z zasadami przyjętymi w serwisie.
  3. Usługodawca ma prawo publikować opinie konsumentów dotyczące usług w serwisie, jednocześnie informując, że nie moderuje i nie weryfikuje zamieszczanych opinii.

§ 5
Usługa Informacyjno-marketingowa:

 1. Realizacja usług informacyjno-marketingowych przez Usługodawcę obejmuje:
  1. Umieszczanie w serwisie internetowym Formularza,
  2. Dodawanie formularzy kontaktowych Partnerów lub odnośników do serwisów internetowych Partnerów w celu umożliwienia samodzielnego wypełnienia przez Usługobiorcę. Proces ten umożliwia udostępnienie Partnerowi przez Usługobiorcę swoich danych osobowych i kontaktowych, wraz z wyrażeniem niezbędnych zgód na rzecz Partnera.
  3. Udostępnianie podanych danych osobowych Partnerom wybranym przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca wyjaśnia, że nie pełni funkcji pośrednika kredytowego lub kredytu konsumenckiego w ramach wyżej opisanych czynności.
 3. Usługobiorca akceptuje ofertę Usługodawcy na zawarcie umowy dotyczącej usługi wypełniania formularza kontaktowego Partnera, poprzez:
  1. Wybór Partnera lub Partnerów na Formularzu.
  2. Wypełnienie Formularza, dostarczając swoje dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, Pesel lub adres poczty elektronicznej.
  3. Zapoznanie się z warunkami świadczenia usługi i warunkami produktowymi Partnera.
  4. Akceptację warunków świadczenia Usługi, w tym wyrażenie zgód niezbędnych lub wymaganych przez Partnera.
 4. Natychmiast po złożeniu odpowiedniego zlecenia przez Usługobiorcę, Usługodawca rozpoczyna realizację Usługi, szczególnie udostępniając dane Usługobiorcy wybranemu Partnerowi. Ponieważ Usługa jest w pełni zrealizowana w momencie udostępnienia danych Partnerom, Usługodawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem.

§ 6
Założenie konta Użytkownika:

 1. Konto Użytkownika można założyć w podczas zamówienia lub bezpośrednio ze strony. W celu założenia konta Użytkownika Usługobiorca jest zobowiązany:
  1. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę;
  2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
  3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.
  4. podać dane niezbędne do rejestracji w serwisie zgodne ze stanem faktycznym.
  5. potwierdzić założenie konta
  6. potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na podany adres e-mail powiązany z kontem
  7. po otrzymaniu maila potwierdzającego założenie konta Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 2. Rejestracja Usługobiorcy potwierdzona mailem, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Usługobiorca, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.

§ 7
Newsletter:

 1. W celu skorzystania z usługi Newsletter Usługobiorca jest zobowiązany:
  1. zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę;
  2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
  3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.
  4. podać dane niezbędne do rejestracji w usłudze.
  5. potwierdzić zapis na newsletter
  6. potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na podany adres e-mail powiązany z kontem
 2. Zapis na Newsletter potwierdzony mailem oraz wyrażoną zgodą, jest równoznaczny z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Z bezpłatnych usług elektronicznych Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji z usługi na maila przypisanego do sklepu. Rezygnacja z usługi skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Sklepu przypisanych do danej usługi.

§ 8
Komentarze i opinie:

 1. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy możliwość zamieszczania opinii o produkcie lub usłudze w ramach serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z produktu lub usługi, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Usługobiorca powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Usługodawca publikuje zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat produktów.
 5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania z usług lub produktów serwisu;
  2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osoby trzeciej;
  4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny produktu;
  5. przy pomocy systemów automatycznych, botów i sztucznej inteligencji.
 6. Zamieszczone opinie i komentarze nie są przez Usługodawcę moderowane ani weryfikowane, jednakże Usługodawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Usługobiorców, którzy rzeczywiście skorzystali z usług lub produktów serwisu. Weryfikacja może odbyć się za pomocą dowolnych środków takich jak:
  1. Weryfikacja adresu e-mail użytego do zamówienia oraz dodania opinii
  2. Porównania adresu IP Usługobiorcy dodającego opinie z adresem IP z którego dokonano zamówienia
  3. Kontaktu mailowego lub telefonicznego z Usługobiorcą który dodał opinię w celu potwierdzenia tożsamości
  4. Sprawdzenie czy opinia pochodzi z wygenerowanego dla Usługobiorcy linku jeśli zastosowano takie rozwiązanie
  5. Sprawdzenie czy opinia pochodzi od zalogowanego Usługobiorcy.
 7. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Usługodawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć

§ 9
Warunki techniczne:

 1. W celu korzystania z usług serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  3. Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  4. Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  5. w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,
  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  7. dla prawidłowego funkcjonowania serwisu Usługobiorca zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies.
 2. Usługobiorca powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

§ 10
Ochrona Danych Osobowych:

 1. Usługodawca gwarantuje ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2016/679 dotyczącego ochrony danych osobowych oraz obowiązującym prawem krajowym.
 2. Warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców są szczegółowo określone w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.kredytowyranking.pl/polityka-prywatnosci
 3. Usługodawca informuje, że w związku z korzystaniem z Usług może przetwarzać różne dane eksploatacyjne i technologiczne dotyczące urządzeń używanych przez Usługobiorcę, obejmujące:
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, w tym dane o lokalizacji.
  2. Informacje o czasie rozpoczęcia, zakończenia oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi.
  3. Informacje o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 4. Korzystanie z Usług może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) lub dostęp do takich plików na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki te nie modyfikują konfiguracji komputera, nie służą do instalacji lub deinstalacji programów, wirusów czy trojanów, nie ingerują w integralność systemu ani danych Usługobiorcy, i mogą być w każdej chwili usunięte przez Usługobiorcę. Odmowa udzielenia zgody możliwa jest poprzez narzędzia konfiguracyjne w używanej przeglądarce internetowej.
 5. Usługodawca informuje, że świadczenie Usług informacyjno-marketingowych nie skutkuje przetwarzaniem danych osobowych przez Partnera jako administratora danych osobowych.
 6. W związku z charakterem świadczenia Usług, Usługodawca nie wykonuje w imieniu Usługobiorców obowiązków związanych ze sprostowaniem, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania danych osobowych. W przypadku prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wycofania zgód udzielonych Partnerowi, Usługobiorca powinien skierować to żądanie bezpośrednio do każdego z Partnerów.

§ 11
Reklamacje:

 1. Każdy Usługobiorca posiada prawo do zgłaszania reklamacji związanych ze świadczeniem Usług, zwłaszcza w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi przez Usługodawcę oraz w kwestiach dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Procedura składania reklamacji jest następująca:
  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kredytowyranking.pl
  2. Reklamacje dotyczące przetwarzania danych osobowych składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kredytowyranking.pl
  3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytowego można przesyłać na piśmie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kredytowyranking.pl
 3. W trakcie składania reklamacji, Usługobiorca szczegółowo określa:
  1. Niezbędne dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.
  2. Rodzaj reklamowanej Usługi.
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Wyszczególnione roszczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, w terminach przewidzianych przepisami, informując Usługobiorcę o sposobie rozstrzygnięcia, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres poczty elektronicznej.
 5. Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia Usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych środków rozstrzygania sporów poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej dostępną na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sytuacji zgłaszania reklamacji dotyczącej świadczenia Usług przez Partnera, Usługobiorca powinien bezpośrednio skontaktować się z Partnerem, korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Partnera.

§ 12
Postanowienia końcowe:

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się:
  1. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. przepisy ustawy o kredycie konsumenckim,
  3. przepisy ustawy o prawach konsumenta,
  4. przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.

§ 13
Zmiany w Regulaminie:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany te wchodzą w życie po ogłoszeniu ich nowej treści w Serwisie.
 2. Przez ważne przyczyny rozumie się zwłaszcza:
  1. Zmiany w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego i świadczonych usług.
  2. Rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, zwłaszcza wprowadzenie nowych Usług.
  3. Zmianę sposobu świadczenia Usług.
 3. Aktualna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.12.2023.